Pihak kami akan menggunakan semua kaedah pemasaran dan promosi yang ada untuk menarik pelanggan supaya melayari halaman kami antara lain melalui internet, hyperlink, media sosial (facebook, whatsap, tweeter, Instagram dll), bloggers, bahan bercetak, rangkaian kenalan termasuk media elektronik (radio, TV) dan  media cetak sekiranya diperlukan.

Pihak kami menyediakan khidmat pengumpulan maklumat pelanggan, pembangunan pangkalan data, pentadbiran maklumat untuk disalurkan kepada pembekal bagi tujuan memudahkan penghantaran dan memberikan khidmat yang di tawarkan.

Pihak kami mengalu-alukan sebarang idea dan cadangan bagi tujuan penambahbaikan halaman ini dan model perniagaan yang berlandaskan ‘win-win situation’ yang dapat memberi menfaat kepada semua pihak terutama pihak pelanggan.

TERMA DAN SYARAT

Segala urusan adalah tertakluk kepada kelulusan pihak kami. Pihak kami berhak untuk meminta maklumat tambahan. Segala terma dan syarat akan di kemukakan melalui email (atau whatsap).

PENAFIAN (DISCLAIMER)

Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan serta kemudhorotan yang terhasil dari urusan di atas kepada mana mana pihak. Pelanggan perlu merujuk terus kepada pembekal sekiranya ada kemusykilan.